Top banner

                                              
                                                  Regler for leje af nyttehaver i Brøndby Kommune
                                                                 Udgave nr. 1 – oktober 2021

Lejere

Borgere med bopæl og folkeregisteradresse i Brøndby Kommune kan leje en af Brøndby
Kommunes nyttehaver. Haven må ikke udlånes eller videreudlejes til 3. mand (familie/venner mv.).
Det er ikke muligt at bytte sin nyttehave.

Skur/redskabsskur, drivhus, elforsyning/solcellepanel og hegn

Der må opstilles/bygges et skur/redskabsskur med et samlet areal på max. 16 m2 inkl.
udhæng/overdækket terrasse (udvendige tagmål).
Derudover kan der opstilles et drivhus på max. 10 m2. Højden på skur eller drivhus må ikke
overstige 3 meter. Skur og drivhus skal placeres med 1 meters afstand til skel mod nabogrund og
skal opføres, så det er sikret mod rotter. Tagvand skal holdes på egen grund.
Skur og drivhus må ikke på grund af materialer eller byggemåde fremtræde skæmmende for
området, ligesom skur og drivhus skal vedligeholdes og fremtræde i almindelig pæn stand.
Der må etableres elforsyning i form af solcellepaneler, der ikke må virke skæmmende for
omgivelserne. Solcellepaneler m.v. skal opsættes forsvarligt og uden risiko for miljøet.
Det er tilladt for egen regning at opføre hegn, dyrehegn eller hæk på max. 1,2 meter i højden
mellem haverne og mod havestien. Mod nyttehaveområdets ydre afgrænsning må hækken dog
være max. 1,8 meter høj. Hegnet skal være i pæn og præsentabel stand. Pigtrådshegn eller
tilsvarende er ikke tilladt.
Haven eller skur må ikke anvendes til værksted eller opbevaring af nogen art. Lejer skal selv stå
for at tegne forsikring for skur og/eller drivhus.
Ved tvist mellem naboer om placering af skur, drivhus m.v. træffer Brøndby Kommune endelig
afgørelse som udlejer.

Vedligeholdelse af haven

Haven skal vedligeholdes, så den fremtræder pæn og velordnet. Invasive arter og plantesygdomme skal bekæmpes straks.
Dyrkning i haven må kun ske til eget brug. 
Fælles gangareal foran haven skal også vedligeholdes og fremtræde pænt.
Træer må højst være 3 meter høje og skal være placeret mindst 2 meter fra skel til nabolejer.
Bestående træer, der ikke opfylder dette, skal fældes for havelejers regning.
Det er havelejers ansvar at vedligeholde og beskære beplantning og træer, så vilkårene
overholdes.
Det er tilladt at etablere en rottesikret kompostbeholder i nyttehaven, således at planteaffald kan
komposteres på en forsvarlig måde. Der må ikke bruges, udlægges eller opbevares gift til
bekæmpelse af planter eller skadedyr i nyttehaverne.
Såfremt der i haven findes oplag af byggematerialer eller lignende, skal oplaget ske rottesikret.
Oplag må generelt ikke finde sted i haven i længere tid end højst nødvendigt.
Af hensyn til vandtrykket må der ikke etableres egen vandhane eller afløb i haverne, og der må
ikke vandes med siveslange eller vandspreder.
Ligeledes skal der, på grund af vandtrykket, generelt udvises hensyn ved brug af vand, så for
eksempel langvarig vanding begrænses. Det bør tilstræbes, at vanding sker på tidspunkter, der er
hensigtsmæssige i forhold til fordampning m.v. og helst med kande eller anden manuel fordeling.
Brøndby Kommunes generelle anvisninger om vanding skal altid efterleves.

Brug af haven i øvrigt

Det er forbudt at overnatte eller slå lejr i nyttehaven. Der må hverken forefindes campingvogne
eller telte i haven eller i området. Trampoliner og større legeredskaber må ikke forefindes i
nyttehaven.
Det er tilladt at opvarme mad og drikke ved hjælp af gasblus samt tilladt at grille udendørs med
både kulgrill og gasgrill. I kulgrill må kun anvendes briketter. Grill skal placeres på belægning eller
andet ikke-brændbart underlag. Grillen må ikke forlades, før den er fuldt ud slukket. Al anden brug
af åben ild er forbudt, både indendørs og udendørs.
Madaffald må ikke henstå i haven og skal straks placeres i de korrekte affaldsbeholdere.
Madvarer, der opbevares i det lejede, skal opbevares rottesikret.
Der må ikke afholdes fester eller andre sammenkomster med støjende adfærd. Brugen af haven
må i det hele ikke give anledning til gener for andre lejere eller for hele området som sådan.
Hunde skal føres i snor og må ikke være til gene for andre lejere. Alle andre (hus)dyr må ikke have
ophold i haven, bortset fra kommunale husdyr, der er til stede for at bekæmpe rotter.
Lejerne og deres gæster skal altid overholde god ro og orden i haverne samt udvise almindeligt
hensyn til andre lejere og kommunens personale. Lejerne skal efterleve de anvisninger, der gives
af Brøndby Kommune.

Færdsel og parkering

Kørsel med biler, motorcykler og knallerter må ikke finde sted på stierne, med mindre der er tale
om kortvarig af- og pålæsning.
Al parkering skal ske på parkeringspladserne og ikke andre steder.
Brøndby Kommunes ansatte, der har ærinde i området, er ikke omfattet af reglerne om færdsel og
parkering.

Affaldshåndtering

Lejerne har pligt til at affaldssortere i de rigtige beholdere i affaldsgården. Der skal foretages
følgende sortering:
Rest/madaffald (mad kun i lukkede plastposer), papir, plast, glas, metal og pap. Bemærk
beholdere vil kun være opstillet i perioden april - oktober. Mere info om at sortere affald kan læses
på www.brondby.dk/affald. Haveaffald skal afleveres i bås for haveaffald.
Storskrald som havemøbler, grill m.v. samt byggeaffald skal afleveres på Genbrugsstationen,
Sydgårdsvej 21, 2605 Brøndby, og må ikke placeres i affaldsgården.
Henstilling af affald ved siden af containere er forbudt.

Påtale af reglernes overholdelse

Påtaleberettiget i forhold til de ovennævnte regler er både Brøndby Kommune, et eventuelt
brugerråd eller tilsvarende, samt de enkelte lejere i området.
Reglernes overholdelse sanktioneres i henhold til lejekontraktens bestemmelser.